Custom Cart0

Algemene voorwaarden

Bosma jacuzzi


Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. ‘Bosma jacuzzi’: Bosma jacuzzi, gevestigd te 9051 GJ, in Stiens, met als KvK-nummer 76800970.
 2. ‘Product’: de door Bosma jacuzzi aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde
  waren.
 3. ‘Dienst’: de door Bosma jacuzzi uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een overeenkomst.
 4. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Bosma jacuzzi.
 5. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Bosma jacuzzi.
Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Bosma jacuzzi en iedere
  overeenkomst tussen Bosma jacuzzi en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
  toepassing op alle overeenkomsten met Bosma jacuzzi, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
  worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan
  van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is
  overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
  vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
  voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
  voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn
  of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal
  de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als
  de originele bepaling.
Overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Bosma jacuzzi heeft
  aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat
  Bosma jacuzzi een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan klant de
  overeenkomst kosteloos ontbinden.
Uitvoering
 1. Bosma jacuzzi voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de
  toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Bosma jacuzzi bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke
  medewerker(s).
 3. Bosma jacuzzi heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
 4. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Bosma jacuzzi
  naar klant.
Herroepingsrecht
 1. Klant heeft het recht om de aankoop zonder opgave van reden te retourneren, binnen 14 dagen
  nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. Bosma jacuzzi mag klant vragen naar
  de reden van herroeping, maar mag klant niet verlichten tot het opgeven van de reden(en) tot
  herroeping.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer Bosma jacuzzi de producten op maat heeft gemaakt, de
  producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of
  diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Klant mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
  voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering
  van het product bij klant in rekening worden gebracht.
 4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
 5. Bosma jacuzzi zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping de betaalde gelden,
  inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Klant.
Prijzen
 1. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Bosma jacuzzi is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of
  aanvulling van de overeenkomst.
Betaling
 1. Betaling door Klant van de aan Bosma jacuzzi verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht
  heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14
  dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van
  bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Bosma jacuzzi.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in
  verzuim en is Bosma jacuzzi gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in
  rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot
  vergoeding van alle daadwerkelijk door Bosma jacuzzi gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
  (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de
  rechter vastgestelde kostenveroordeling.
Tweedehands spa’s

Let op: als je op zoek bent naar een tweedehands jacuzzi, dan is het belangrijk om te weten dat deze vaak slechts 2 maanden garantie hebben. Hoewel dit misschien kort lijkt, is het belangrijk om te onthouden dat tweedehands jacuzzi’s al eerder gebruikt zijn en dus meer kans hebben op slijtage en problemen. Als je besluit om een tweedehands jacuzzi te kopen, is het verstandig om grondig onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat je het product zorgvuldig inspecteert voordat je het koopt. Op deze manier kun je mogelijke problemen opsporen en ervoor zorgen dat je weet waar je aan begint voordat je je geld uitgeeft. Houd er rekening mee dat de garantieperiode beperkt is, dus zorg ervoor dat je de jacuzzi binnen deze periode goed gebruikt en onderhoudt om te voorkomen dat de garantie vervalt.

Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Bosma jacuzzi geleverde zaken blijven eigendom van Bosma jacuzzi totdat Klant alle
  verplichtingen uit alle met Bosma jacuzzi gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter
  beoordeling van Bosma jacuzzi.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
  andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
  daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Bosma jacuzzi zo snel als redelijkerwijs
  verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Intellectueel eigendom
 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Bosma jacuzzi houdt niet tevens in de overdracht van
  intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Bosma jacuzzi rusten. Alle intellectuele
  eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst
  behoren toe aan Bosma jacuzzi.
Aansprakelijkheid
 1. Bosma jacuzzi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Bosmajacuzzi
  is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid
  of onvolledigheid Bosma jacuzzi bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Bosma jacuzzi leidt tot aansprakelijkheid van Bosma
  jacuzzi jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de
  overeenkomst door Bosma jacuzzi in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder
  geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt
  uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Bosma jacuzzi is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving
  en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Bosma jacuzzi wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die
  door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben
  opgelopen.
 5. Bosma jacuzzi is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn
  verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden
  tot het nakomen van enige verplichting, indien Bosma jacuzzi daartoe gehinderd wordt als gevolg van
  een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een
  rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Bosma jacuzzi is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade
  het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bosma jacuzzi.
Toepassing
 1. Op elke overeenkomst tussen Bosma jacuzzi en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Bosma jacuzzi en Klant
  worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Bosma
  jacuzzi is gevestigd.

Dagtekening
 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 05-05-2021.